Szkolenia BHP

Niezwykle ważnym obowiązkiem pracodawcy jest przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnienie prowadzenia okresowych szkoleń w tym zakresie.


Celem realizacji szkoleń jest przekazanie pracownikom wiedzy i umiejętności w zakresie oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, metod ochrony przed zagrożeniami, kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, a także postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.


Warunkiem osiągnięcia określonego celu szkolenia jest właściwa jego realizacja w oparciu o poprawnie opracowany program, uwzględniający całokształt zagadnień związanych z występującymi zagrożeniami i bezpiecznym wykonywaniem pracy.


Szczegółowe przepisy dotyczące szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa pracy zawarte są w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860).


Szkolenia BHP zapewniają uczestnikom:

  • zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi;
  • poznanie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy w zakładzie pracy i na określonym stanowisku pracy, a także związanych z praca obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie, która uległa wypadkowi.


Co ile przeprowadzać szkolenia okresowe:

  • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników nie rzadziej niż raz w roku;
  • dla pracowników administracyjno–biurowych przeprowadza się w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 6 lat;
  • dla pozostałych pracowników przeprowadza się w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 5 lat.


Oferujemy Państwu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodne z obowiązującymi ramowymi programami szkolenia dostosowanymi do specyfiki i zagrożeń występujących w Państwa firmie.