Audyt PPOŻ

Audyt ppoż. ma na celu porównanie warunków bezpieczeństwa pożarowego obiektu z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Analiza ta nie powoduje skutków prawnych lecz pozwala przygotować się właścicielowi, zarządcy bądź użytkownikowi na uniknięcie ewentualnych konsekwencji wynikających z kontroli uprawnionych organów.


Audyt wykonywany jest przez zespół specjalistów ds. ppoż. i obejmuje:

  • charakterystykę pożarowo – budowlaną obiektu;
  • wyposażenie w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i sprzęt gaśniczy;
  • ustalenie podziału na strefy pożarowe;
  • sprawdzenie warunków ewakuacji w obiekcie w tym szerokości, długości i oznakowanie dróg ewakuacyjnych;
  • sprawdzenie procedur postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia w obiekcie;
  • sprawdzenie odległości od budynków sąsiadujących;
  • ustalenie stanu przygotowania użytkowników obiektu do podjęcia działań w przypadku zagrożenia;
  • określenie potencjalnych źródeł powstania i rozprzestrzeniania się pożaru;
  • sprawdzenie zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru;
  • sprawdzenie dróg pożarowych ich długość, szerokość, drożność.


Ewentualne konsekwencje zaniedbań, wynikające z nieprzestrzegania obowiązujących przepisów prawa bez względu na wyznaczenie osoby, która jest odpowiedzialna za udzielanie pierwszej pomocy, ewakuacji i ochrony przeciwpożarowej, spoczywają na właścicielu firmy lub na zarządzie.